Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

KMS Strassburg

Kranservice - Mek - Smie

1. Anvendelse

Disse alminnelige leveringsbetingelser får anvendelse dersom partene skriftlig eller ved bruk har akseptert dem. Gjelder leveringsbetingelsene for en leveranse, må eventuelle avvik avtales skriftlig.

Dersom kjøper er forbruker i forbrukerkjøpslovens forstand (lov av 21. Juni 2002 nr. 34) , skal forbrukerkjøpslovens ufravikelige bestemmelser utfylle nærværende betingelser. Når det gjelder de fravikelige bestemmelser i samme lov, anses disse fraveket gjennom anvendelse av nærværende standard salgsbetingelser.

Dersom det er inngått egen avtale, skal dokumentene med vedlegg i tilfelle motstrid gjelde i følgende rekkefølge:

1. avtalen

2. selgers ordrebekreftelse

3. disse standard salgsbetingelse

4. kjøpers bestilling/ordre

Dersom det ikke er inngått egen avtale, skal dokumentene med vedlegg har prioritet i den rekkefølge som nevnt, med den justering at nr. 1 utgår.

2. Tilbud og Produktinformasjon

Når annet ikke er angitt, skal skriftlig tilbud være bindende 30 dager fra tilbudets dato.

Alle illustrasjoner, tegninger og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell er veiledende. Slike oppgaver er bare bindende i den grad avtalen uttrykkelig henviser til dem.

Avtalen er sluttet ved selgerens skriftlige ordebekreftelse eller påbegynt levering.

Kalkulasjonsdagens kurs gjelder, endringer i valuta vil påvirke prisen tilsvarende. Avregning skjer på fakturarens forfallsdag,

Avtalen skal omfatte alle beskrivelser, sertifikater og dokumenter som er nødvendig for godkjennelse eller vedlikehold av varen.

Vi tar forbehold om mellomsalg.

3. Kvalitet

Hvis ikke annet er avtalt, har kjøperen risikoen for at det tekniske data og varen i sin helhet passer til hans behov. Er imidlertid behovet kjent for selger, plikter selger å gi beskjed til kjøper hvis han er kjent med eller burde være kjent med at varen ikke passer original og uavkortet stand.

4. Betalingsbetingelser

Hvis selgeren forlanger det, må kjøperen ved avtaleinngåelse stille tilfredsstillende garanti for riktig betaling. Garantien skal stilles uten ugrunnet opphold og alltid senest før levering. Garantien stilles, med mindre annet er avtalt, som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Kausjonsløftet fra garantisten skal rettes direkte mot selgeren og skal ikke være begrenset med forbehold om at kravet må være uomtvistet før utbetaling skal kunne skje, manglende premiebetaling fra kjøperen el. L. garantien skal aksepteres selgeren.

Kjøperens reklamasjon p.g.a. mangler fritar ham ikke for betaling.

Kjøperen har ikke rett til å motregne fra andre kontraktsforhold dersom kravet er omtvistet.

Ved overskridelser av betalingsfristen skal kjøperen betale morarente i henhold til lov om forsinkelsesrente.

5. Fakturering

Fakturaen dateres en dag etter varen leveres fra selgerens lager.

6. Produsent/Verkslevering

Dersom kjøperen ved produsent/verkslevering ikke spesifiserer innen avtalt tid det som er nødvendig for å gjennomføre leveransen, har selgeren rett til, etter forutgående varsling, å heve avtalen og/eller kreve erstatning for dokumenterte utgifter/tapt fortjeneste, dersom ordren ikke kan opprettholdes ved angjeldende produsent/verk.

8. Levering og risikoovergang- Kundens ansvar

Med mindre en annet angis i bestillingen, avgjør ordrebekreftelsen om levering skal skje etter vekt, stykk eller lengdeangivelse.

Er leveringstiden angitt i dager, uker eller måneder, regnes leveringstiden fra den dag da avtalen ble sluttet.

Selger velger transportveg som er vanlig i bransjen eller som selgeren anser som hensiktmessig for leveransen.

Endrings- og tilleggsarbeider, som er bestilt av kjøperen, kan forlenge leveringstiden i den utstrekning dette er nødvendig p.g.a. forberedelse og utførelse av vedkommende arbeid.

Adkomst til Byggeplass

  • Kunde har risikoen for at byggeplass/losseplass og adkomsten til byggeplassen fra nærmeste vei som er åpen for alminnelig ferdsel("Adkomsten"), er tilfredsstillende.
  • Spesiell i vinter – veien er ryddet, strøt eller isfri – god kjøreforhold for tungt lastebil.
  • Tilfredstillende er hvis byggeplassen/Adkomsten ikke gir tilstrekkelig manøvreringsmuligheter for kjøretøyet eller det foreligger forhold på eller ved byggeplassen/Adkomsten som vanskeliggjør, hindrer eller gjør risikofull framkjøringen og/eller oppstillingen av kjøretøyet eller lossingen , så som forekomst av luftledninger, kabler eller andre installasjoner, bommer, bruer, trange passasjer, porter/portaler og lignende.
  • Hvis kjøring til og fra plass ikke kan gjennomføres på grunn av forhold som nevnt ovenfor, skal levering/kranservice likevel anses skjedd og kundene må betales for transport og tid.
  • Hvis framkjøring, oppstilling eller lossing til/på byggeplassen/Adkomsten ikke kan bare gjennomføres med bruk av spesialutstyr, omkjøringer, ekstraarbeid, hjelpemann eller lignende, må kundene betaler merkostnader/tid.
  • Det er i alle tilfeller kundene som har ansvaret for å fremskaffe alle faktiske opplysninger for vurderingen av forhold som kan påvirke gjennomføringen av leveringen og kranservice.

Det er i alle tilfeller kundene som har ansvaret for å fremskaffe alle faktiske opplysninger for vurderingen av forhold som kan påvirke gjennomføringen av leveringen og kranservice.

9. Kjøpers Medvirkning

Dersom levering forutsetter medvirkning fra andre enn kjøper, for eksempel byggherre og andre, innestår kjøper for slike tredjemenns rettidige og rettmessige oppfyllelse av avtalen. Dersom selger står for transport av varen, kan transportør returnere uten å losse varene dersom han ikke får levert varene til rett tid og sted – for kjøpers kostnad.

10. Forsinkelse

Finner selgeren eller kjøperen at han ikke kan overholde avtalt tidspunkt for levering, respektivt mottagelse av varen, eller fremstår forsinkelse som sannsynlig, skal han uten opphold, gi den annen part underretning om dette og samtidig angi tidspunkt for når levering vil kunne fullføres. Dersom forsinkelsen av levering (dellevering) er vesentlig, skyldes selgerens forhold og medfører en vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen gjennom skriftlig melding til selgeren heve avtalen hva angår den forsinkende del av leveransen. Dersom selgeren har varslet om forsinkelsen, skal kjøperen utøve sin hevingsrett straks, ellers skal leveringstidspunktet angitt i varslet, anses som nytt avtalt leveringspunkt.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet dersom selgeren ikke har hevingsrett overfor den leverandør hvor orden er plassert.

Der leveringstid etter kjøperens oppfatning er så viktig at den forsinkelse kan få økonomiske konsekvenser for ham, skal erstatning eller konvensjonalbot avtales særskilt. Er ikke dette avtalt, skal kjøperens sanksjon ved forsinket leveranse, være begrenset til å heve ved vesentlig mislighold.

11. Fritakelsesgrunner

Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarekvisisjoner og/eller ekstraordinære valutaendringer, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, råvareknapphet, ekstraordinære prisstigning på råvarer eller andre varer og tjenester til oppfyllelse av avtalen, innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slike omstendigheter som omhandlet over i dette punkt.

Omstendigheter som nevnt, som var inntrådt før avtalens inngåelse, er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse da ikke kunne forutsees.

Det påligger den part som ønsker å påberope seg slik omstendighet som omhandles under punkt 11.1, uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel om hindringenes inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de utgifter som selgeren pådrar seg for å sikre og beskytte varen samt kostnader ved lagring (eventuelt også forsikring).

Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse salgsbetingelser, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part, dersom avtalens oppfyllelse vil bli hindret i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt under punkt 11.1.

12. Avbestilling

Kjøperen har rett til å avbestille dersom selgeren kan avbestille overfor sin leverandør. Hvis kjøper avbestiller varen og/eller tjenester, må han betale alle omkostninger ved avbestillingen samt erstatning for selgerens tapte fortjeneste og andre direkte og dokumenterte tap som selgeren måtte lide.

Lagervare kan kun avbestilles hvis dette kan skje uten ulempe eller omkostning for selger.

Avbestilling av krantime

Det er viktig for oss at du som kunde hos oss er innforstått med innholdet i tjenesten/kranservice du bestiller .

Derfor bør du lese grundig gjennom det som står på den informasjon. Grunn av vilkårene er at vi har ikke mer sjanse og får inn en nye oppdrag hvis krantime avbestilles innen 48 timer før oppsatt tid.

Avbestilling:

Disse vilkårene gjelder for alle tjenester som ytes av KMS Strasburg eller innleiet kranfirma som skal utføres oppdrag.

Hvis krantime ikke avbestilles innen 48 timer før oppsatt tid, faktureres 75 % av krantimesprisen for avtalt tid (time) eller for avtalt hele dag 7,5 time.

Avbestilling må gjøres på virkedager, dvs mandag-fredag (07.00-18.00).

13. Undersøkelsesplikt og reklamasjon

Kjøperen har en generell undersøkelsesplikt i henhold til det som er vanlig i bransjen.

Eventuelle feil ved varen/faktura skal reklameres skriftlig med angivelse av mangelens art og omfang , senest 7 dager etter mottakelsen av varen/tjenester/faktura. Eventuelle feil ved varen som skyldes transportskader, skal imidlertid reklameres innen 7 dager også direkte til transportør og etter den fremgangsmåte som er foreskrevet i forbindelse med transporten.

Hvis ikke kjøper reklamerer i henhold til forstående, mister han enhver rett til å gjøre mangelen gjeldene.

Reklamasjoner vedrørende sertifikat skal skje etter mottakelsen av sertifikat.

14. Mangelfull levering

Foreligger det mangler ved varen eller arbeidet, har selgeren valget mellom å avhjelpe mangelen eller foreta omlevering.

Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis mangelen blir avhjulpet av andre en selger uten selgerens skriftlige samtykke, hvis ikke en forsinkelse av utbedringen vil medføre en skade som står i åpenbart misforhold til å avvente selgerens avhjelping/omlevering. Selger skal under enhver omstendighet varsles skriftlig før utbedring settes bort til andre enn selgeren. Ved unnlatt varsel, kan ikke utbedringen kreves dekket av selgeren.

Avhjelper selgeren mangelen innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Krav om å heve kjøpet må fremstilles skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli avhjulpet.

Selgeren er ikke forpliktet til å betle noen form for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktmessig mangel blir avhjulpet.

Selgeren har ikke i noe tilfelle erstatningsansvar utover fakturaverdien. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som måte oppstå for kjøperen som er en følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar.

15. Retur

Varer kan kun returneres etter forutgående avtale mellom kjøper og selger. Dersom årsaken ikke skyldes feil fra selgers side, blir returomkostningene fratrukket i kreditnota eller fakturert kjøper.

Det er vilkår for retur av varer at disse er i ubeskadiget stand, og for fabrikkemballerte varers vedkommende at disse er i original og ubrutt emballasje. For varer med holdbarhetsdato, må denne ikke være utløpt.

16. Produsent/Verkenes salgsbetingelse’

Skal det gjelde betingelser utover eller i stedet for disse betingelse ved produsent/verksleveranser, skal det avtales særskilt skriftlig, for eksempel i tilbudet.